Styrelsearbete

Vad innebär styrelsearbete?

En styrelse formella ansvar i en bostadsrättsförening utgörs av nedanstående områden:

 • Beslut om firmateckningen
 • Kallar medlemmarna till föreningsstämman
 • Företräder föreningen
 • Ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
 • Ansvarar för att årsredovisningar upprättas
 • Rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
 • Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket

 

BRF Östra Vegas har utformat arbetet på följande sätt för att hantera våra ansvarsområden:

På konstituerande möte efter årsstämman fördelar vi styrelseposterna på olika roller.
Styrelsen i består av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

De formella rollerna är:

 • Styrelseordförande
 • Vice styrelseordförande
 • Kassör
 • Sekreterare

 

Den femte ledamoten samt suppleanterna erhåller arbetsuppgifter utifrån övriga områden som behöver utföras. Även de styrelseledamöter som har ett formellt ansvarsområde hjälper till med andra uppgifter som behöver göras.

 

Styrelsens uppgifter utgörs b.la. av:

 • Hanterar föreningens försäkringar, utvärdera befintliga avtal och teckna nytt vid behov.
 • Hantera uppkomna försäkringsärenden
 • Uppföljning av obetalda månadsavgifter.
 • Besluta om föreningens lån, hur räntor ska bindas och hur stora amorteringar som ska göras.
 • Helhetsansvar för ekonomi med årsbudgetering och löpande uppföljning att budget hålls. Kontakt med föreningens ekonomiska förvaltare. Löpande hantering av leverantörsfakturor.
 • Uppdatera föreningens hemsida.
 • Upprätta månadsbrev med information till medlemmarna.
 • Löpande svara på frågor och hantera problem från medlemmar som kommer in via telefon, föreningsmail eller besök.
 • Ansvara för vattenavläsningar
 • Ansvara för yttre skötsel, beställa snöröjning, gatusopning, se över gemensamma trivselytor mm.
 • Besiktning av lägenheter vid avflyttning.
 • Godkänna nya medlemmar.
 • Svara på frågor från mäklare och potentiella köpare.
 • Välkomna nya medlemmar med blomma och välkomstbrev.
 • Planera och leda städdag
 • Planera årsstämma och eventuella extrastämmor.

 

Hur ofta träffas styrelsen?

Styrelsen har möte en gång/månad med uppehåll över sommaren. Därutöver tillkommer träffar vid behov (vattenavläsning, rundvandring inför städdag mm). Mötena brukar vara 2-3 timmar varje gång.

BRF Östra Vega gör ingen skillnad på ledamöter och suppleanter när det gäller närvaro vid möten och andra aktiviteter. Alla förväntas närvara vid alla styrelsemöten. Något möte per år är dock ok att missa men man bör närvara vid huvuddelen.

 

Arvode

Arvode utgår till samtliga i styrelsen
Fördelningen mellan styrelsemedlemmar/suppleanter bestäms av styrelsen årligen.
Arvodes storlek är beroende på vilken post som innehas.

Hoppas du tycker att det låter intressant att vara med i BRF Östra Vegas styrelse!

Arbetet innebär att du får veta mer om vad som händer i föreningen och kan vara med och påverka och fatta beslut kring vårt boende! Det är också utvecklande på ett personligt plan och kan ses som en merit i din privata yrkeskarriär.

Alla nya i styrelsen erbjuds att gå en kurs och lära sig mer om styrelsearbete i en bostadsförening. Du förväntas inte kunna allt när du går med och arbetsuppgifterna fördelas så att du så långt som möjligt får arbetsuppgifter som passar dina kunskaper eller intressen. Det viktigaste är att du har ett engagemang och vilja att vara med och bidra till vårt gemensamma boende!